Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

MČR ETCs 1:10 - propozice

Vážení modeláři,

omlouvám se za zpoždění pravidel pro letní Mistrovství České republiky. Je s podivem, že jsem ho dal vůbec dohromady. Je s podivem, že jsem na tyto závody získal sponzory a když už jsem měl pravidla hotová, tak se ozval další sponzor. Předem upozorňuji, že jsem se maximální měrou snažil vyjít vstříc požadavkům všem jezdcům, sponzorům a pochopitelně i RC klubům. Bohužel, s postupem času jsem měl problémy i s termíny, a proto je poslední termín MČR změněn. Snad jsem našel správné řešení pro všechny. A jestli ne, tak mi věřte, že to není zcela jednoduché vyjít všem vstříc. Byl bych rád, kdyby se tohoto seriálu závodů zúčastnilo co nejvíce jezdců. Mám však jednu prosbu. Byl bych rád, kdyby někteří dobří jezdci, jezdící v současné době v kategorii Standard, přešli do kategorie Modified. Kategorie Standard by měla být, tak jak je to v okolních zemích, vyhrazena hlavně mladým začínajícím jezdcům a jezdcům, kteří mají menší výkonnost a nemají třeba již tu správnou motivaci. Těším se na setkání s Vámi na závodech MČR.
Václav Strupek – předseda sekce ET 1:10


RC AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
p o ř á d á

ve spolupráci s RC kluby České republiky a hlavními sponzory seriálu závodů MČR
ILPE ing. Petr Ilgner - LESTR MODELS - Martin Kořínek

M I S T R O V S T V Í Č E S K É R E P U B L I K Y 2 0 0 5
V KATEGORII ELECTRIC TRACK 1:10

Organizace závodů
RC Autoklub České republiky ve spolupráci s RC kluby v ČR a hlavními sponzory seriálu pořádá Mistrovství České republiky v kategorii rádiem řízených modelů aut Electric Track 1:10 pro rok 2005. Jednotlivé závody jsou pořádány jako jednodenní.

Mistrovství ČR je vypsáno pro následující kategorie:
- mistr republiky v kategorii MODIFIED
- mistr republiky junior MODIFIED pro jezdce narozené v roce 1990 a mladší
- mistr republiky v kategorii STANDARD

Podmínky pro všechny jezdce k účasti v seriálu závodů MČR : - jezdci musí být členy registrovaných RC klubů v RCAČR, mají zaplacené příspěvky a při prezentaci předloží platnou členskou legitimaci svého klubu včetně závodnické licence
- jezdci jsou uvedeni v celkovém hodnocení, pokud se zúčastní minimálně 3 závodů z celkového počtu šesti závodů. Pro konečné umístění se započítávají čtyři nejlepší výsledky. Pokud mají jezdci stejný počet bodů, počítá se nejlepší umístění jezdce, pokud i tady budou mít jezdci stejné umístění, počítá se další nejlepší výsledek.

Termíny závodů MČR 2005
1 ... sobota 14. května - Blansko
2 ... sobota 4. června - Prostějov
3 ... sobota 25. června - Čelákovice
4 ... sobota 16. července - Svitavy
5 ... sobota 20. srpna - Slavkov
6 ... sobota 10. září - Čelákovice

Systém hodnocení
Každý závod je hodnocen samostatně a do celkového hodnocení se započítávají pro všechny kategorie čtyři nejlepší výsledky. Pro bodování jezdců jsou v příloze těchto pravidel bodovací tabulky, které platí pro celkové hodnocení v obou kategoriích. Soutěž juniorů je hodnocena dle umístění v celkové tabulce.

Kvalifikační a finálové jízdy
Každý závodník absolvuje 4 kvalifikační rozjížďky na 5 minut. Startovní pořadí jezdce na startu 2. rozjížďky je podle výsledku z předchozí rozjížďky. Po každém kole se provede sort, pořadí jezdců, které se boduje od 1 bodu pro vítěze , 2 body pro druhého a +1 bod za další umístění. Umístění jezdce pro finálové jízdy je tvořeno součtem bodů ze dvou nejlepších umístění. Pokud mají dva jezdci stejný počet bodů, provede se součet jejich dvou nejlepších výsledků, který potom rozhoduje o jejich umístění. Na základě konečné tabulky budou závodníci rozděleni po 10ti do finálových jízd A,B,C,D popř. dalších. Finálové jízdy se jedou 3x ve všech finálových skupinách.

Hodnocení ve finále - ve finálové jízdě budou za umístění přiděleny body tzn. za 1. místo 1 bod, za 2. místo 2 body až do 10 místa. Nejhorší výsledek se škrtá, vítězí závodník s nejnižším součtem bodů, v případě rovnosti bodů, rozhoduje postupové místo do finálových jízd. Finálová jízda se uskuteční, pokud se na start dostaví nejméně 3 závodníci. Pokud závodník nenastoupí k žádné z finálových jízd do které se kvalifikoval, bude ve svém finále počítán jako poslední. V případě, že se z klimatických nebo jiných důvodů neodjede alespoň 2x každé finále, budou vyhlášeny výsledky dle pořadí jezdců po rozjížďkách.V případě, že např. začne pršet v průběhu rozjížděk, bude pokračováno i za nepříznivého počasí, až do dokončení kompletního kola rozjížděk. Pokud budou odjety kompletní 2 kola finálových jízd a nemůže být dokončena 3 finálová jízda, bude určen vítěz podle nejlepšího výsledku ze dvou finálových jízd.

Povinnosti závodníků
Závodník je povinen uposlechnout pokynů rozhodčích, technických komisařů a ředitele závodu. Případné hrubé slovní nebo fyzické napadnutí těchto činitelů bude mít za následek okamžitou diskvalifikaci ze závodů a předání celé záležitosti k řešení RCAČR.
Závodník je povinen být alespoň 30 vteřin před startem své jízdy na tribuně. Pokud se nedostaví včas, nebude k jízdě připuštěn. Po odstartování rozjížďky/finále není povoleno měnit své místo na tribuně, předat řízení jiné osobě nebo jakkoli rušit ostatní závodníky. V případě poruchy závodník vypne svoji vysílačku, odstoupí od hrany tribuny a vyčká konce rozjížďky/finále. Není povoleno opouštět své místo na tribuně před koncem rozjížďky/finále.

Po oznámení , že závodník ukončil rozjížďku nebo byla ukončena finálová jízda je povinen ihned zastavit vozidlo na vhodném místě závodní tratě tak aby se zabránilo dojezdovým kolizím a případně nebránil ostatním jezdcům v další jízdě.
Vyhlášením Rozpravy je trať uzavřena a případné seřizování nebo podobné pohyby vozidel po trati povoluje ve výjimečných případech ředitel závodu. Trať je opět otevřena po vyhlášení výsledků.

Všichni závodníci jsou povinni se zúčastnit vyhlášení výsledků závodů. Závodník je povinen na svém autě umístit transpondér (měřící čip) tak, aby při kolizi vozidla, jeho převrácení nebo při opuštění trati nedošlo k jeho poškození, popř. kontaktu s vozovkou nebo okolím. Pořadatel má právo přikázat závodníkovi změnit umístění čipu.

Závodník, který má v modelu osazen personální transpondér /PT/ je povinen před závodem nahlásit jeho evidenční číslo. PT musí být osazen ve smyslu návodu ... nesmí být hranou kolmo k dráze. Také by neměl být v blízkosti kabelů napájení, nebo přímo ve spojení s grafitovým dílem podvozku. V případě problémů s funkčností PT, řeší tento problém jezdec a není možné požadovat opravu výsledku.

Technická kontrola a nasazování
Každý závodník je povinen ihned po rozjížďce nebo finálové jízdě nechat auto a vypnutý vysílač na předepsaném místě, sejmout karosérii pro provedení technické kontroly a zúčastnit se nasazování další jízdy. Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy vozidlo na označené místo, škrtá se mu výsledek této jízdy. V případě opakování tohoto prohřešku proti pravidlům může být diskvalifikován ze závodu. Pořadatel podle trati rozmístí čísla pro nasazovače, která jsou shodná s číslem jezdce v rozjížďce nebo finále. Pořadatel před odstartováním rozjížďky/finálové jízdy provede kontrolu nasazovačů jejich vyvoláním, ti se přihlásí zdviženou rukou. Po ukončení jízdy si jezdec/nasazovač vyzvedne svůj model z technické kontroly. Pokud se závodník z jakéhokoli důvodu nezúčastní rozjížďky/finále, je přesto povinen jít nasazovat. Nasazovač za sebe může v odůvodněných případech poslat kvalifikovanou náhradu, ale je povinen si předem vyžádat povolení od ředitele/ rozhodčího závodu. V případě, že se nedostaví k nasazování nebo za sebe nevyšle včas náhradu, škrtá se mu do té doby nejlepší čas. Pokud se nasazovač nevěnuje nasazování a ovlivní tak výsledek jízdy, může rozhodčí nebo ředitel závodu tomuto nasazovači přičíst k jeho nejlepšímu času penalizačních 10 vteřin. V případě, že tribuna pro jezdce nemá vyznačené posty, ve finálových jízdách má právo výběru místa na tribuně nejlepší jezdec a dále podle pořadí.

Organizační zajištění
Ředitelem a hlavním rozhodčím seriálu závodů MČR je předseda sekce E 1:10 TC RCAČR pan Václav Strupek.
Rozhodčí závodu, technický komisař a startér jsou z pořádajícího klubu a budou představeni v rozpravě závodníkům. Pořádající klub má za povinnost zajistit obsluhu počítacího zařízení, místo pro vyvěšení výsledků, startovní čísla o velikosti minimálně 60x40mm, místo pro úschovu rádií a místo pro technickou kontrolu. Zároveň je povinen nejpozději do 1.týdne předat výsledky závodů písemně řediteli závodů.
Pořadatel zajistí pro jezdce přípojku 220 V. V dosahu závodiště musí být zajištěno sociální zařízení.

Prezentace závodníků a časový rozvrh závodů
Pořadatel by měl umožnit trénink jezdců den před závodem v odpoledních hodinách.V den závodu je povolen volný trénink od 7,30 hod. do 9,15 min. Pořadatel provede takové opatření, které zajistí, že při volném tréninku bude na dráze max.12 jezdců s různými frekvencemi ... např. cedulky s frekvencemi apod. Jezdci jsou povinni se přesvědčit, zda na dráze není přítomen jezdec se stejnou frekvencí.
Každý závodník je povinen mít sebou na závodech druhou sadu krystalů do vysílačky (náhradní frekvenci). Bez náhradní frekvence nebude k závodu připuštěn. Závodník je povinen již v přihlášce uvést 2 frekvence. Pokud v přihlášce dvě frekvence neuvede, nebude brán na jeho přihlášku zřetel.

V den závodu závodník v rozmezí 8.- 8,45 hod potvrdí svoji účast a zaplatí startovné. V tomto časovém rozmezí je možno se přihlásit také dodatečně. K prezentaci se závodník dostaví bez vozidla, pouze předá platný členský průkaz a licenci RCAČR.
Průkazy budou vráceny jezdcům po vyhlášení výsledků. Organizátor doplní jednotlivé skupiny dodatečně přihlášenými a do 9.30 hod. vyvěsí rozdělení do jednotlivých skupin, následuje rozprava a první rozjížďka. Každý závodník musí mít na karoserii min. jedno startovní číslo, které zajišťuje organizátor závodu. Číslo je umístěné na horní části karoserie, nebo na předním skle. Pro finále bude číslo změněno podle umístění závodníka pro finálové jízdy. Před zahájením tréninků odevzdají všichni závodníci rádia na místo předem určené pořadatelem. V případě porušení tohoto pravidla bude závodník diskvalifikován ze závodu !!! Po skončení finálových jízd zajistí pořadatel důstojné vyhlášení výsledků s předáním cen a minimálně diplomů za pořádaný závod. Ceny pro tento závod zajišťuje pořadatel závodů.

Startovné
Pro MČR platí pro obě kategorie následující ustanovení. V případě že závodník předá/zašle včas přihlášku k závodu ... včas se rozumí 24 hod. před dnem závodu, tj. do pátku do 10,00 hod. - je stanoveno startovné na Kč 250,-Kč. V případě, že se závodník přihlásí až v den závodu zaplatí startovné Kč 300,-Kč. Junioři platí startovné 150.-Kč, v případě pozdního přihlášení 200.-Kč. Přihlášky zasílá závodník faxem řediteli seriálu 266033870 nebo e-mail strupek@lestr.cz, popř. k pořadateli závodu. Ten je povinen předat seznam v pátek do 16,00 hod. řediteli závodu.

Stavební pravidla
Pro seriál závodů MČR platí stávající pravidla EFRA s důrazem na kontrolu následujících parametrů :

Pravidla platná pro obě kategorie :
minimální hmotnost 1500 g bez čipu, 1522 g s personálním transponderem
povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars, minimální výška podvozku včetně karoserie je 115mm
max.šířka podvozku bez karoserie 190mm
karoserie jsou povoleny všechny typy cestovních a GT vozů v šířce max.200mm, přítlačné křídlo max. v šířce 190mm a velikosti max. 40x25mm-nesmí přesahovat výšku střechy karoserie
akumulátory 6 článků sub. C NiCD nebo NiMH
povoleny jsou pouze pneumatiky následujících značek : RP24 a RP30 , Take Off CS27 a CS22. Pneumatiky budou před závodem označeny a pro celý závod jsou povoleny pouze dvě sady. Pneumatiky jsou dotovány sponzory a jejich cena je 750.-Kč za komplet 4 pneumatik. Pořadatelé obdrží z prodeje jedné sady 100.- Kč jako příspěvek na pořádání závodů.

Pravidla pro kategorii MODIFIED :
- motor typu 540 osazený kotvou s minimálně 12 závity. Značka motoru není omezena, kotva i plášť motoru musí být od stejného výrobce a kotva musí mít od výrobce vytištěné čitelné označení např. EFRA 12x1

Pravidla pro kategorii STANDARD :
- předepsaný motor je nečasovatelný / s pevným čelem/ a s kotvou 17 závitů. Kotva je strojově vinutá, nemá vyvažování epoxidem a nemá pájené přívody ke kolektorům. Kotva bude mít viditelné označení od výrobce / tištěné, štítek/. Motor bude před závodem předán technickému komisaři nebo rozhodčímu závodu k označení.

Důkazní povinnost je vždy na straně závodníka. O případných sporných bodech bude na základě protestu rozhodovat komise složená z ředitele seriálu, rozhodčího závodu,technického komisaře a zástupce jezdců.

Sankce a protesty

  • v případě startu s neodpovídající hmotností, špatnou šířkou vozidla a podobnými prohřešky proti pravidlům, bude závodníkovi škrtnuta poslední jízda
  • v případě, že závodník absolvoval jízdu s kotvou odporující pravidlům, bude vyloučen ze závodů ... proti tomuto rozhodnutí není odvolání
  • pokud se závodník dopustí opětovného závažnějšího porušení pravidel, může být diskvalifikován ze závodů
  • nebezpečná jízda, nesportovní chování na tribuně, neuvolnění tratě pro závodníka kterým jste předjížděn o celé kolo - ústní varování - při opakování - STOP AND GO tj. zastavení v boxech na min.5 vteřin.
  • naražení závodníka ze zadu se získáním výhody, zkrácení tratě a ponechání si výhody s tím související ... STOP AND GO na 10 sec. V případě, že se tento přestupek stane například v posledním kole, bude závodníkovi přičteno 10 vteřin.
  • porušení povinnosti závodníka - bude posuzováno individuálně

Protest možno podat neprodleně u ředitele závodu spolu s kaucí Kč 500,- která se v případě jeho neuznání nevrací. Proti trestu STOP AND GO nelze podat protest. Proti kvalitě nasazování nelze podat protest.

Ceny a vyhlášení vítězů
Vyhlášení výsledků jednotlivých závodů seriálu vč. diplomů a případných cen si zajišťuje ve své režii pořadatel závodu ve spolupráci s hlavními sponzory seriálu. Ceny a poháry za celkové umístění v seriálu MČR zajišťuje RCAČR ve spolupráci se sponzory MČR. Rozpis pohárů a cen pro jednotlivé kategorie :

Celkové pořadí v kategorii MODIFIED
1.místo ... putovní pohár + pohár + cena
2.místo ... pohár + cena
3.místo ... pohár + cena
4. až 10.místo ... pohár

Junioři
1. až 3. místo ... pohár + cena věnovaná RCAČR
4. až 5. místo ... pohár

Celkové pořadí v kategorii STANDARD
1.místo ... putovní pohár + pohár + cena
2.místo ... pohár + cena
3.místo ... pohár + cena
4. až 5. místo - pohár

Dále budou odměnění pohárem a cenou věnovanou sponzory seriálu :
- nejmladší závodník soutěže / minimálně účast ve třech závodech MČR
- nejstarší závodník / minimálně účast ve třech závodech MČR
- nejlepší začátečník ... závodník s nejlepším umístění, který jezdí prvním rokem

Závěrečné vyhodnocení a předání cen bude uskutečněno při příležitosti GP EFRA v Praze dne 12. listopadu 2005 na slavnostním večeru.


P ř í l o h a č. 1 - MČR Touring Cars E 1 : 10 pro rok 2005

BODOVACÍ TABULKA PRO CELKOVÉ POŘADÍ
1 - 100 bodů11 - 85 bodů21 - 70 bodů 31 - 55 bodů 41 - 40 bodů 51 - 35 bodů
2 - 97 12 - 82 22 - 67 32 - 52 42 - 47 52 - 32
3 - 95 13 - 80 23 - 65 33 - 50 43 - 45 53 - 30
4 - 94 14 - 79 24 - 64 34 - 49 44 - 44 54 - 29
5 - 93 15 - 78 25 - 63 35 - 48 45 - 43 55 - 28
6 - 92 16 - 77 26 - 62 36 - 47 46 - 42 56 - 27
7 - 91 17 - 76 27 - 61 37 - 46 47 - 41 57 - 26
8 - 90 18 - 75 28 - 60 38 - 45 48 - 40 58 - 25
9 - 89 19 - 74 29 - 59 39 - 44 49 - 39 59 - 24
10- 88 20 - 73 30 - 58 40 - 43 50 - 38 60 - 23

Tyto pravidla byly schváleny na jednání výboru RCAČR.
Za RC Autoklub České republiky
Lucie Kaninová v.r. - president RCAČR
Václav Strupek v.r. - předseda sekce ET 1 : 10
DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno. Bude potřeba píchat branky, tak přijďte trošku dříve.( kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili dřív píchá.)
- Jiří Groch -


04.10.2019 - POZOR !!! Závod MJS Cup se s ohledem na počasí posunuje na neděli 6.10.2019 !!! Díky za pochopení.
- Marek Sova -


06.09.2019 - Pozor. Závod MJS Cup se přesouvá že soboty na neděli s ohledem na vývoj počasí.
- Igor Vlahovič -


18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport