Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

MČR 2004 - propozice

RC AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
p o ř á d á
ve spolupráci s RC kluby České republiky a hlavními sponzory
ILPE ing. Petr Ilgner -- HT Zlín ing. Tomáš Juřík -- Martin Kořínek
Lestr Models
MISTROVSTVí ČESKÉ REPUBLIKY 2 0 0 4
V KATEGORII TOURING CARS E 1:10

Organizace závodů

RC Autoklub České republiky ve spolupráci s RC kluby v ČR a hlavními sponzory seriálu pořádá Mistrovství České republiky v kategorii modelů aut E 1:10 Touring Cars pro rok 2004. Jednotlivé závody jsou pořádány jako jednodenní.

Mistrovství ČR je vypsáno pro následující kategorie:
- mistr republiky v kategorii MODIFIED
- mistr republiky junior MODIFIED pro jezdce narozené v roce 1989 a mladší
- mistr republiky v kategorii STANDARD

Podmínky pro všechny jezdce k účasti v seriálu závodů MČR :

 • jezdci musí být členy registrovaných RC klubů v RCAČR, mají zaplacené příspěvky a při prezentaci předloží platnou členskou legitimaci svého klubu včetně závodnické licence
 • jezdci se zúčastní minimálně 3 kvalifikačních závodů z celkového počtu 4-5, které budou určeny RCAČR. Je jedno, kterého závodu se zúčastní, mohou absolvovat závody v Čechách i na Moravě. Prvních deset nejlepších jezdců z ročníku 2003 mají účast zaručenou bez účasti v kvalifikacích.
 • kvalifikačními závody pro Moravu je MORAVA CUP pořádaný firmou ILPE a v tomto závodě platí pravidla daná pořadatelem závodu. Termíny závodů : 1.5.04 v Brně, 8.5. v Blansku, 29.5. v Prostějově, 12.6. Ĺ enov a 3.7. ve Svitavách
 • kvalifikační závody v Čechách pořádají sponzoři MČR firma Lestr-Models a Martin Kořínek. Pravidla jsou daná pořadatelem závodu. Termíny závodů : 15.5.04 Česká Lípa, 29.5. Strakonice, 12.6. Kolín, 26.6. Svitavy a 10.7. Kolín

Termíny závodů finálové části MČR 2004

1 ... sobota 31. července - Kolín

2 ... sobota 14. srpna - Svitavy

3 ... sobota 18. září - Blansko

Systém hodnocení

Každý závod je hodnocen samostatně a do celkového hodnocení se započítává pro všechny kategorie dva nejlepší výsledky. Pro bodování jezdců jsou v příloze těchto pravidel bodovací tabulky, které platí pro celkové hodnocení v obou kategoriích. Soutěž juniorů je hodnocena dle umístění v celkové tabulce.

Kvalifikační a finálové jízdy

Každý závodník absolvuje minimálně 4 a maximálně 5 kvalifikačních rozjížděk na 5 minut. Počet rozjížděk je rozhodčím závodu oznámen před zahájením závodu. Startovní pořadí jezdce na startu 2. rozjížďky je podle výsledku z předchozí rozjížďky. Na základě nejlepšího výsledku tj. podle počtu najetých kol a dojezdového času budou závodníci rozděleni po 10ti do finálových jízd A,B,C,D popř. dalších. Finálové jízdy se jedou 3x ve všech finálových skupinách.
Hodnocení ve finále - ve finálové jízdě budou za umístění přiděleny body tzn. za 1. místo 1 bod, za 2. místo 2 body až do 10 místa. Nejhorší výsledek se škrtá, vítězí závodník s nejnižším součtem bodů, v případě rovnosti bodů, rozhoduje lepší výsledek /počet kol a dosažený čas/ z finálových jízd. Finálová jízda se uskuteční, pokud se na start dostaví nejméně 3 závodníci. Pokud závodník nenastoupí k žádné z finálových jízd do které se kvalifikoval, bude ve svém finále počítán jako poslední. V případě, že se z klimatických nebo jiných důvodů neodjede alespoň 2x každé finále, budou vyhlášeny výsledky dle pořadí jezdců po rozjížďkách.V případě, že např. začne pršet v průběhu rozjížděk, bude pokračováno i za nepříznivého počasí, až do dokončení kompletního kola rozjížděk. Pokud budou odjety kompletní 2 kola finálových jízd a nemůže být dokončena 3 finálová jízda, bude určen vítěz podle nejlepšího výsledku ze dvou finálových jízd.

Povinnosti závodníků

Závodník je povinen uposlechnout pokynů rozhodčích, technických komisařů a ředitele závodu. Případné hrubé slovní nebo fyzické napadnutí těchto činitelů bude mít za následek okamžitou diskvalifikaci ze závodů a předání celé záležitosti k řešení RCAČR.
Závodník je povinen být alespoň 30 vteřin před startem své jízdy na tribuně. Pokud se nedostaví včas, nebude k jízdě připuštěn. Po odstartování rozjížďky/finále není povoleno měnit své místo na tribuně, předat řízení jiné osobě nebo jakkoli rušit ostatní závodníky. V případě poruchy závodník vypne svoji vysílačku, odstoupí od hrany tribuny a vyčká konce rozjížďky/finále. Není povoleno opouštět své místo na tribuně před koncem rozjížďky/finále.
Po oznámení , že závodník ukončil rozjížďku nebo byla ukončena finálová jízda je povinen ihned zastavit vozidlo na vhodném místě závodní tratě tak aby se zabránilo dojezdovým kolizím a případně nebránil ostatním jezdcům v další jízdě.
Vyhlášením Rozpravy je trať uzavřena a případné seřizování nebo podobné pohyby vozidel po trati povoluje ve výjimečných případech ředitel závodu. Trať je opět otevřena po vyhlášení výsledků.
Všichni závodníci jsou povinni se zúčastnit vyhlášení výsledků závodů. Závodník je povinen na svém autě umístit transpondér (měřící čip) tak, aby při kolizi vozidla, jeho převrácení nebo při opuštění trati nedošlo k jeho poškození, popř. kontaktu s vozovkou nebo okolím. Pořadatel má právo přikázat závodníkovi změnit umístění čipu.

Závodník, který má v modelu osazen personální transponder, je povinen před závodem nahlásit evidenční číslo tohoto transponderu. Transponder musí být osazen ve smyslu návodu ... nesmí být hranou kolmo k dráze. Také by neměl být v blízkosti kabelů napájení, nebo přímo ve spojení s grafitovým dílem podvozku.

Technická kontrola a nasazování

Každý závodník je povinen ihned po rozjížďce nebo finálové jízdě nechat auto a vypnutý vysílač na předepsaném místě, sejmout karosérii pro provedení technické kontroly a zúčastnit se nasazování další jízdy. Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy vozidlo na označené místo, škrtá se mu do té doby nejlepší čas. V případě opakování tohoto prohřešku proti pravidlům může být diskvalifikován ze závodu. Pořadatel podle trati rozmístí čísla pro nasazovače, která jsou shodná s číslem jezdce v rozjížďce nebo finále. Pořadatel před odstartováním rozjížďky/finálové jízdy provede kontrolu nasazovačů jejich vyvoláním, ti se přihlásí zdviženou rukou. Po ukončení jízdy si jezdec/nasazovač vyzvedne svůj model z technické kontroly. Pokud se závodník z jakéhokoli důvodu nezúčastní rozjížďky/finále, je přesto povinen jít nasazovat. Nasazovač za sebe může v odůvodněných případech poslat kvalifikovanou náhradu, ale je povinen si předem vyžádat povolení od ředitele/ rozhodčího závodu. V případě, že se nedostaví k nasazování nebo za sebe nevyšle včas náhradu, škrtá se mu do té doby nejlepší čas . V případě, že tribuna pro jezdce nemá vyznačené posty, ve finálových jízdách má právo výběru místa na tribuně nejlepší jezdec a dále podle pořadí.

Organizační zajištění

Ředitelem a hlavním rozhodčím seriálu závodů MČR je předseda sekce E 1:10 TC RCAČR pan Václav Strupek.

Rozhodčí závodu, technický komisař a startér jsou z pořádajícího klubu a budou představeni v rozpravě závodníkům. Pořádající klub má za povinnost zajistit obsluhu počítacího zařízení, místo pro vyvěšení výsledků, startovní čísla o velikosti minimálně 60x40mm, místo pro úschovu rádií a místo pro technickou kontrolu. Zároveň je povinen nejpozději do 1.týdne předat výsledky závodů písemně řediteli závodů.

Pořadatel zajistí pro jezdce přípojku 220 V. V dosahu závodiště musí být zajištěno sociální vybavení.

Prezentace závodníků a časový rozvrh závodů

Pořadatel by měl umožnit trénink jezdců den před závodem v odpoledních hodinách.V den závodu je povolen volný trénink od 7,30 hod. do 9,15 min. Pořadatel provede takové opatření, které zajistí, že při volném tréninku bude na dráze max.12 jezdců s různými frekvencemi ... např. cedulky s frekvencemi apod. Jezdci jsou povinni se přesvědčit, zda na dráze není přítomen jezdec se stejnou frekvencí.

Každý závodník je povinen mít sebou na závodech druhou sadu krystalů do vysílačky (náhradní frekvenci). Bez náhradní frekvence nebude k závodu připuštěn. Závodník je povinen již v přihlášce uvést 2 frekvence. Pokud v přihlášce dvě frekvence neuvede, nebude brán na jeho přihlášku zřetel.V den závodu závodník v rozmezí 8.- 8,45 hod potvrdí svoji účast a zaplatí startovné. V tomto časovém rozmezí je možno se přihlásit také dodatečně. K prezentaci se závodník dostaví bez vozidla, pouze předá platný členský průkaz a licenci RCAČR.

Průkazy budou vráceny jezdcům po vyhlášení výsledků. Organizátor doplní jednotlivé skupiny dodatečně přihlášenými a do 9.30 hod. vyvěsí rozdělení do jednotlivých skupin, následuje rozprava a první rozjížďka. Každý závodník musí mít na karoserii min. jedno startovní číslo, které zajišťuje organizátor závodu. Číslo je umístěné na horní části karoserie, nebo na předním skle. Pro finále bude číslo změněno podle umístění závodníka pro finálové jízdy. Před zahájením tréninků odevzdají všichni závodníci rádia na místo předem určené pořadatelem. V případě porušení tohoto pravidla bude závodník diskvalifikován ze závodu !!!

Po skončení finálových jízd zajistí pořadatel důstojné vyhlášení výsledků s předáním cen a minimálně diplomů za pořádaný závod.

Startovné

Startovné v kvalifikačních závodech si určuje pořadatel těchto závodů.

Pro finálovou část MČR platí pro obě kategorie následující ustanovení. V případě že závodník předá/zašle včas přihlášku k závodu ... včas se rozumí 24 hod. před dnem závodu, tj. do pátku do 10,00 hod. - je stanoveno startovné na Kč 250,-Kč. V případě, že se závodník přihlásí až v den závodu zaplatí startovné Kč 300,-Kč. Junioři platí startovné 150.-Kč, v případě pozdního přihlášení 200.-Kč. Přihlášky zasílá závodník faxem řediteli seriálu 266033870 nebo e-mail strupek@lestr.cz, popř. k pořadateli závodu.

Stavební pravidla

Seriál závodů MČR se koná dle stávajících pravidel EFRA s důrazem na kontrolu následujících parametrů :

Pravidla platná pro obě kategorie :

 • minimální hmotnost 1500 g bez čipu, 1522 g s personálním transponderem
 • povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars, minimální výška podvozku včetně karoserie je 115mm
 • max.šířka podvozku bez karoserie 190mm
 • karoserie jsou povoleny všechny typy cestovních a GT vozů v šířce max.200mm, přítlačné křídlo max. v šířce 190mm a velikosti max. 40x25mm-nesmí přesahovat výšku střechy karoserie
 • akumulátory 6 článků sub. C NiCD nebo NiMH
 • povoleny jsou pouze pneumatiky Také-Off CS27 komplet nalepený na discích a s výplněmi. Tento komplet bude na závodech k dostání u pořadatele závodu. Pneumatiky budou speciálně označeny a pro celý závod jsou povoleny pouze dvě sady. Pneumatiky jsou dotovány sponzory a jejich cena je 1.200.- Kč za kompletní obutí. Pořadatelé obdrží z prodeje jedné sady 100.-Kč jako příspěvek na pořádání závodů. Tento příspěvek bude předán po kompletním dokončení seriálu. Tyto pneumatiky budou předepsány pro MČR i v následujících ročnících.

Pravidla pro kategorii MODIFIED :

- motor typu 540 osazený kotvou s minimálně 12 závity. Značka motoru není omezena, kotva i plášť motoru musí být od stejného výrobce a kotva musí mít od výrobce vytištěné čitelné označení např. EFRA 12x1

Pravidla pro kategorii STANDARD :

- předepsaný motor je nečasovatelný / s pevným čelem/ a s kotvou 17 závitů. Motor bude před závodem předán technickému komisaři nebo rozhodčímu závodu k označení.

Důkazní povinnost je vždy na straně závodníka. O případných sporných bodech bude na základě protestu rozhodovat komise složená z ředitele seriálu, rozhodčího závodu,technického komisaře a zástupce jezdců.

Sankce a protesty

 • v případě startu s neodpovídající hmotností, špatnou šířkou vozidla a podobnými prohřešky proti pravidlům, bude závodníkovi škrtnuta poslední jízda
 • v případě, že závodník absolvoval jízdu s kotvou odporující pravidlům, bude vyloučen ze závodů ... proti tomuto rozhodnutí není odvolání
 • pokud se závodník dopustí opětovného závažnějšího porušení pravidel, může být diskvalifikován ze závodů
 • nebezpečná jízda, nesportovní chování na tribuně, neuvolnění tratě pro závodníka kterým jste předjížděn o celé kolo - ústní varování - při opakování - STOP AND GO tj. zastavení v boxech na min.5 vteřin.
 • naražení závodníka ze zadu se získáním výhody, zkrácení tratě a ponechání si výhody s tím související ... STOP AND GO na 10 sec. V případě, že se tento přestupek stane například v posledním kole, bude závodníkovi přičteno 10 vteřin.
 • porušení povinnosti závodníka - bude posuzováno individuálně
  Protest možno podat neprodleně u ředitele závodu spolu s kaucí Kč 500,- která se v případě jeho neuznání nevrací. Proti trestu STOP AND GO nelze podat protest. Proti kvalitě nasazování nelze podat protest.

Ceny a vyhlášení vítězů

Vyhlášení výsledků jednotlivých závodů seriálu vč. diplomů a případných cen si zajišťuje ve své režii pořadatel závodu ve spolupráci s hlavními sponzory seriálu.

Ceny a poháry za celkové umístění v seriálu MČR zajišťuje RCAČR ve spolupráci se sponzory MČR.

Rozpis pohárů a cen pro jednotlivé kategorie.

Celkové pořadí v kategorii MODIFIED

1.místo ... putovní pohár + pohár + cena

2.místo ... pohár + cena

3.místo ... pohár + cena

4. až 10.místo ... pohár

Junioři - 1. až 3. místo ... pohár + cena věnovaná RCAČR

4. až 5. místo ... pohár


Celkové pořadí v kategorii STANDARD

 1. místo ... putovní pohár + pohár + cena
 2. místo ... pohár + cena
 3. místo ... pohár + cena
 4. až 5. místo - pohár

Dále budou odměnění pohárem a cenou věnovanou sponzory seriálu :

- nejmladší závodník soutěže / minimálně účast na dvou finálových závodech

- nejstarší závodník / minimálně účast na dvou finálových závodech

- nejlepší začátečník ... závodník, který jezdí prvním rokem v kat.TC

- dámský pohár ... nejlépe umístěná slečna/paní ve finálových jízdách

Závěrečné vyhodnocení a předání cen bude uskutečněno při příležitosti GP EFRA v Praze dne 20. listopadu 2004 na slavnostním večeru.

P ř í l o h a č. 1 - MČR Touring Cars E 1 : 10 pro rok 2004


BODOVACÍ TABULKA PRO CELKOVÉ POŘADÍ
1 - 100 bodů11 - 86 bodů 21 - 74 bodů 31 - 62 bodů41 - 50 bodů51 - 39 bodů
2 - 9712 - 84 22 - 7232 - 60 42 - 49 52 - 37
3 - 9513 - 83 23 - 71 33 - 59 43 - 48 53 - 36
4 - 9414 - 82 24 - 70 34 - 58 44 - 47 54 - 35
5 - 9315 - 81 25 - 6935 - 57 45 - 4655 - 34
6 - 9216 - 80 26 - 68 36 - 56 46 - 45 56 - 33
7 - 9117 - 79 27 - 67 37 - 55 47 - 44 57 - 32
8 - 9018 - 78 28 - 66 38 - 54 48 - 43 58 - 31
9 - 8919 - 77 29 - 65 39 - 53 49 - 42 59 - 30
10- 8820 - 76 30 - 64 40 - 52 50 - 41 60 - 29

Od 61 místa je vždy odečítán jeden bod /61 místo=28, 62=27 a tak dále/.

Tyto pravidla byly schváleny na jednání výboru RCAČR dne 29.3.2004

Za RC Autoklub České republiky
Lucie Kaninová v.r. - president RCAČR
Václav Strupek v.r. - předseda sekce TC E 1 : 10

DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno. Bude potřeba píchat branky, tak přijďte trošku dříve.( kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili dřív píchá.)
- Jiří Groch -


04.10.2019 - POZOR !!! Závod MJS Cup se s ohledem na počasí posunuje na neděli 6.10.2019 !!! Díky za pochopení.
- Marek Sova -


06.09.2019 - Pozor. Závod MJS Cup se přesouvá že soboty na neděli s ohledem na vývoj počasí.
- Igor Vlahovič -


18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport