Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

MČR 2002

RC AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
p o ř á d á
ve spolupráci s RC kluby České republiky a firmou Lestr-Models
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2002
V KATEGORII TOURING CARS E 1:10

Organizace závodů
RC Autoklub České republiky ve spolupráci s RC kluby v ČR a hlavním sponzorem seriálu MČR firmou LESTR-MODELS pořádá seriál osmi závodů jako otevřené Mistrovství České republiky v kategorii modelů aut E 1:10 Touring Cars pro rok 2002. Jednotlivé závody jsou pořádány jako jednodenní.

Mistrovství ČR je vypsáno pro následující kategorie:

 • mistr republiky v jednotlivcích - ze všech přihlášených jezdců , kteří jsou členy registrovaných RC klubů v RCAČR, mají zaplacené příspěvky a při prezentaci předloží platnou členskou legitimaci svého klubu nebo platnou licenci RCAČR
 • mistr republiky junior - pro jezdce narozené v roce 1987 a mladší, kteří jsou členy registrovaných RC klubů v RCAČR, mají zaplacené příspěvky a při prezentaci předloží platnou členskou legitimaci svého klubu
 • mistr republiky v soutěži týmů - tým tvoří tři až pět jezdců z registrovaného RC klubu v RCAČR - každý klub může vyslat na MČR dva týmy
Termíny závodů MČR 2002
1 - Blansko - 11. května5 - Slavkov - 13. července
2 - Brno - 25. května6 - Česká Lípa -24. srpna
3 - Strakonice - 15. června7 - Svitavy - 7. září
4 - Ústí n.L. - 29. června8 - Příbram - 28. září
Náhradní termín: Blansko - 10. srpna

Systém hodnocení
Každý závod je hodnocen samostatně a do celkového hodnocení se započítává pro všechny kategorie šest nejlepších výsledků. Pro bodování jezdců jsou v příloze těchto pravidel bodovací tabulky, které platí pro celkové hodnocení a soutěž juniorů. Pro soutěž týmů jsou samostatné tabulky - pro hodnocení týmů v jednotlivém závodě se sčítají body dvou nejlépe umístěných jezdců.

Kvalifikační a finálové jízdy
Každý závodník absolvuje trénink na 3 minuty, který je současně zkouškou rušení. Při tréninku se měří nejrychlejší kolo. Dále každý závodník absolvuje minimálně 3 a maximálně 4 kvalifikační rozjížďky na 5 minut. Počet rozjížděk je rozhodčím závodu oznámen před zahájením rozjížděk. Startovní pořadí jezdce na startu 1. rozjížďky je podle nejlepšího času na 1.kolo v tréninku, pořadí do dalších rozjížděk vždy podle výsledku předchozí rozjížďky. Na základě nejlepšího výsledku tj. podle počtu najetých kol a dojezdového času budou závodníci rozděleni po 10ti do finálových jízd A,B,C,D popř. dalších.
Finále A se jede 3x, ve finálových skupinách B,C a D 2x, v ostatních finálových skupinách 1x. Hodnocení ve finále A - ve finálové jízdě budou za umístění přiděleny body tzn. za 1. místo 1 bod, za 2. místo 2 body až do 10 místa. Nejhorší výsledek se škrtá, vítězí závodník s nejnižším součtem bodů, v případě rovnosti bodů, rozhoduje lepší výsledek ze škrtnuté finálové jízdy, v případě shody /oba mají škrtnutý stejný výsledek/, rozhoduje postupové pořadí jezdce z rozjížděk do finále. V ostatních finálových skupinách se k určení pořadí použije nejlepší dosažený výsledek. Finálová jízda se uskuteční, pokud se na start dostaví nejméně 3 závodníci. Pokud závodník nenastoupí k žádné z finálových jízd do které se kvalifikoval, bude ve svém finále počítán jako poslední. V případě, že se z klimatických nebo jiných důvodů neodjede alespoň 1x každé finále, budou vyhlášeny výsledky dle pořadí jezdců po rozjížďkách.V případě, že např. začne pršet v průběhu rozjížděk, bude pokračováno i za nepříznivého počasí, až do dokončení kompletního kola rozjížděk. Pokud budou odjety kompletní 2 kola finálových jízd a nemůže být dokončena 3 finálová jízda, bude určen vítěz podle nejlepšího výsledku ze dvou finálových jízd.

Povinnosti závodníků
Závodník je povinen uposlechnout pokynů rozhodčích, technických komisařů a ředitele závodu. Případné hrubé slovní nebo fyzické napadnutí těchto činitelů bude mít za následek okamžitou diskvalifikaci ze závodů a předání celé záležitosti k řešení RCAČR.
Závodník je povinen být alespoň 30 vteřin před startem své jízdy na tribuně. Pokud se nedostaví včas, nebude k jízdě připuštěn. Po odstartování rozjížďky/finále není povoleno měnit své místo na tribuně, předat řízení jiné osobě nebo jakkoli rušit ostatní závodníky. V případě poruchy závodník vypne svoji vysílačku, odstoupí od hrany tribuny a vyčká konce rozjížďky/finále. Není povoleno opouštět své místo na tribuně před koncem rozjížďky/finále.
Po oznámení , že závodník ukončil rozjížďku nebo byla ukončena finálová jízda je povinen ihned zastavit vozidlo na vhodném místě závodní tratě tak aby se zabránilo dojezdovým kolizím a případně nebránil ostatním jezdcům v další jízdě.
Vyhlášením Rozpravy je trať uzavřena a případné seřizování nebo podobné pohyby vozidel po trati povoluje ve výjimečných případech ředitel závodu. Trať je opět otevřena po vyhlášení výsledků.
Všichni závodníci jsou povinni se zúčastnit vyhlášení výsledků závodů.
Závodník je povinen na svém autě umístit transpondér (měřící čip) tak, aby při kolizi vozidla, jeho převrácení nebo při opuštění trati nedošlo k jeho poškození, popř. kontaktu s vozovkou nebo okolím. Pořadatel má právo přikázat závodníkovi změnit umístění čipu.

Technická kontrola a nasazování
Každý závodník je povinen ihned po rozjížďce nebo finálové jízdě nechat auto na předepsaném místě, sejmout karosérii pro provedení technické kontroly a zúčastnit se nasazování další jízdy. Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy vozidlo na označené místo, škrtá se mu do té doby nejlepší čas. V případě opakování tohoto prohřešku proti pravidlům může být diskvalifikován ze závodu. Pořadatel podle trati rozmístí čísla pro nasazovače, která jsou shodná s číslem jezdce v rozjížďce nebo finále. Pořadatel před odstartováním rozjížďky/finálové jízdy provede kontrolu nasazovačů jejich vyvoláním, ti se přihlásí zdviženou rukou. Po ukončení jízdy si jezdec/nasazovač vyzvedne svůj model z technické kontroly. Pokud se závodník z jakéhokoli důvodu nezúčastní rozjížďky/finále, je přesto povinen jít nasazovat. Nasazovač za sebe může v odůvodněných případech poslat kvalifikovanou náhradu, ale je povinen si předem vyžádat povolení od ředitele závodu. V případě, že se nedostaví k nasazování nebo za sebe nevyšle včas náhradu, škrtá se mu do té doby nejlepší čas . Trénink se nenasazuje.V případě, že tribuna pro jezdce nemá vyznačené posty, ve finálových jízdách má právo výběru místa na tribuně nejlepší jezdec a dále podle pořadí.

Organizační zajištění
Ředitelem a hlavním rozhodčím seriálu závodů MČR je předseda sekce E 1:10 TC RCAČR pan Václav Strupek.
Rozhodčí závodu, technický komisař a startér jsou z pořádajícího klubu a budou představeni v rozpravě závodníkům. Pořádající klub má za povinnost zajistit obsluhu počítacího zařízení, místo pro vyvěšení výsledků, startovní čísla o velikosti minimálně 60x40mm, místo pro úschovu rádií a místo pro technickou kontrolu. Zároveň je povinen nejpozději do 1.týdne předat výsledky závodů písemně řediteli závodů.
Pořadatel zajistí pro jezdce přípojku 220 V. V dosahu závodiště musí být zajištěno sociální vybavení.

Prezentace závodníků a časový rozvrh závodů
Pořadatel by měl umožnit trénink jezdců den před závodem v odpoledních hodinách.V den závodu je povolen volný trénink od 7,30 hod. do 9,15 min. Pořadatel provede takové opatření, které zajistí, že při volném tréninku bude na dráze max.12 jezdců s různými frekvencemi - např. cedulky s frekvencemi apod. Každý závodník je povinen mít sebou na závodech druhou sadu krystalů do vysílačky (náhradní frekvenci). Bez náhradní frekvence nebude k závodu připuštěn. Závodník je povinen již v přihlášce uvést 2 frekvence. Pokud v přihlášce dvě frekvence neuvede, nebude brán na jeho přihlášku zřetel.
V den závodu závodník v rozmezí 8.- 8,45 hod potvrdí svoji účast a zaplatí startovné. V tomto časovém rozmezí je možno se přihlásit také dodatečně. K prezentaci se závodník dostaví bez vozidla, pouze předá platný členský průkaz nebo licenci jezdce RCAČR. Průkazy budou vráceny jezdcům po vyhlášení výsledků. Organizátor doplní jednotlivé skupiny dodatečně přihlášenými a do 9.30 hod. vyvěsí rozdělení do jednotlivých skupin, následuje rozprava a tréninkové jízdy. Start první kvalifikační rozjížďky je v 10,30 hod. Před tréninkem musí mít každý závodník na karoserii min. jedno startovní číslo, které zajišťuje organizátor závodu. Číslo je umístěné na horní části karoserie, nebo na předním skle. Pro finále bude číslo změněno podle umístění závodníka pro finálové jízdy. Před zahájením tréninků odevzdají všichni závodníci rádia na místo předem určené pořadatelem. V případě porušení tohoto pravidla bude závodník diskvalifikován ze závodu !!!
Po skončení finálových jízd zajistí pořadatel důstojné vyhlášení výsledků s předáním cen a minimálně diplomů za pořádaný závod. Zároveň předá jezdcům zpět členské průkazy nebo licence RCAČR.

Startovné
V případě že závodník předá/zašle včas přihlášku k závodu - včas se rozumí 24 hod. před dnem závodu, tj. do pátku do 10,00 hod. - je stanoveno startovné na Kč 200,-Kč pro závodníka s licencí RC Autoklubu. V případě, že se závodník přihlásí až v den závodu zaplatí startovné Kč 250,-Kč. Pro závodníky bez licence RC Autoklubu je startovné ve výši 300.-Kč při včasném přihlášení a 350.-Kč při přihlášení v den závodů. Junioři s platnou licencí platí startovné 100.-Kč, bez licence 150.-Kč. Přihlášky zasílá závodník faxem řediteli seriálu 02-66033870 nebo e-mail strupek@lestr.cz , popř. k pořadateli závodu. Po skončení závodů provede pořadatel se zástupcem RCAČR vyúčtování - do pokladny RCAČR bude odvedeno za každého startujícího jezdce bez platné licence RCAČR částka 100.-Kč.

Stavební pravidla
Seriál závodů MČR se koná dle stávajících pravidel EFRA s důrazem na kontrolu následujících parametrů:

 • minimální hmotnost 1500 g bez čipu , povolená tolerance - 3g
 • povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars, minimální výška podvozku včetně karoserie je 115mm
 • světlost podvozku minimálně 4mm
 • max.šířka podvozku bez karoserie 190mm
 • karoserie - jsou povoleny všechny typy cestovních a GT vozů v šířce max.200mm, přítlačné křídlo max. v šířce 190mm a velikosti max. 40x25mm-nesmí přesahovat výšku střechy karoserie
 • motory - pouze komerčně dostupné typu 540 bez dodatečných úprav s kotvou minimálně 12 závitů / minimální impedance 18,0 mH/
 • akumulátory - 6 článků sub."C" - NiCD nebo NiMH
Důkazní povinnost je vždy na straně závodníka. O případných sporných bodech bude na základě protestu rozhodovat komise složená z ředitele seriálu, rozhodčího závodu, technického komisaře a zástupce jezdců.

Sankce a protesty

 • v případě startu s neodpovídající hmotností, špatnou šířkou vozidla a podobnými prohřešky proti pravidlům, bude závodníkovi škrtnuta poslední jízda
 • v případě, že závodník absolvoval jízdu s kotvou odporující pravidlům, bude vyloučen ze závodů - proti tomuto rozhodnutí není odvolání
 • pokud se závodník dopustí opětovného závažnějšího porušení pravidel, může být diskvalifikován ze závodů
 • nebezpečná jízda, nesportovní chování na tribuně, neuvolnění tratě pro závodníka kterým jste předjížděn o celé kolo - ústní varování - při opakování - STOP AND GO tj. zastavení v boxech na 5 až 10 vteřin.
 • naražení závodníka ze zadu se získáním výhody, zkrácení tratě a ponechání si výhody s tím související - STOP AND GO na 10 sec.

 • porušení povinnosti závodníka - bude posuzováno individuálně
Protest možno podat neprodleně u ředitele závodu spolu s kaucí Kč 500,- která se v případě jeho neuznání nevrací. Proti trestu STOP AND GO nelze podat protest. Proti kvalitě nasazování nelze podat protest.

Ceny a vyhlášení vítězů
Vyhlášení výsledků jednotlivých závodů seriálu vč. diplomů a případných cen si zajišťuje ve své režii pořadatel závodu. Ceny a poháry zajišťuje RCAČR ve spolupráci se sponzory tohoto seriálu MČR.Šeky na nákup zboží zajišťuje hlavní sponzor seriálu LESTR-MODELS.

Celkové pořadí -1.místo - putovní pohár + pohár + šek v hodnotě 8.000.-Kč
2.místo - pohár + šek v hodnotě 4.000.-Kč
3.místo - pohár + šek v hodnotě 2.000.-Kč
4. až 10.místo - pohár
Junioři -1. až 3. místo - pohár + cena věnovaná RCAČR
4. až 5. místo - pohár
Týmy - 1. místo - putovní pohár + cena věnovaná firmou Mipa Czech s.r.o.
2. až 3. místo - pohár

Závěrečné vyhodnocení a předání cen bude uskutečněno při příležitosti GP EFRA v Praze dne 23. listopadu 2002 na slavnostním večeru.

Za RC Autoklub České republiky
Václav S t r u p e k - předseda sekce TC E 1 : 10

P ř í l o h a č. 1 - MČR Touring Cars E 1 : 10 pro rok 2002

BODOVACÍ TABULKA PRO CELKOVÉ POŘADÍ A JUNIORY
1 - 100 bodů11 - 86 bodů21 - 72 bodů31 - 58 bodů41 - 44 bodů51 - 30 bodů
2 - 9712 - 8322 - 6932 - 5542 - 4152 - 29
3 - 9513 - 8123 - 6733 - 5343 - 3953 - 28
4 - 9414 - 8024 - 6634 - 5244 - 3853 až 80 místo
5 - 9315 - 7925 - 6535 - 5145 - 37vždy o -1 bod
6 - 9216 - 78 26 - 6436 - 5046 - 3681 až další
pouze 1 bod
7 - 9117 - 7727 - 6337 - 4947 - 35
8 - 9018 - 7628 - 6238 - 4848 - 34
9 - 8919 - 7529 - 6139 - 4749 - 33
10- 8820 - 7430 - 6040 - 4650 - 32

BODOVACÍ TABULKA PRO SOUTĚŽ TÝMŮ
1 - 50 bodů
2 - 45
3 - 42
4 - 40
5 - 38
6 - 36
7 - 34
8 - 32
9 - 30
10 - 29
11 - 28
12 - 27 a každý další tým o 1 bod méně


předseda sakce E 1:10 Touring Cars
DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno. Bude potřeba píchat branky, tak přijďte trošku dříve.( kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili dřív píchá.)
- Jiří Groch -


04.10.2019 - POZOR !!! Závod MJS Cup se s ohledem na počasí posunuje na neděli 6.10.2019 !!! Díky za pochopení.
- Marek Sova -


06.09.2019 - Pozor. Závod MJS Cup se přesouvá že soboty na neděli s ohledem na vývoj počasí.
- Igor Vlahovič -


18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport