Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

Vzpomínky - 1990 - konec roku

Hlavní foto

Na konci roku jsem napsal, nechal oxerovat a na kluby poslal následující dopis:

„Vážení přátelé, je za námi první rok života v podmínkách a v situacích, které jsme si prakticky nedovedli představit. Reagovali jste různě. Převážná část vyčkávala. Nemusela projevit svůj názor, protože soutěže byly naplánovány už v minulém roce a tento rok – 1990 – prakticky proběhl – co se týká soutěží – podle starého, zaběhnutého systému. Je tu však rok nový a v něm se ti, kteří budou chtít i nadále provozovat svého „koníčka“ – RC auta – musejí sami rozhodnout jak dále.

Jste volní a můžete si jezdit jen tak pro radost – rekreačně. Ovšem v případě, že se budete chtít zúčastnit některého ze závodů, tak musíte počítat s tím, že na startovném zaplatíte víc, než-li ostatní závodníci. Ti, kteří chtějí převážně závodit, mohou se totiž stát členy model.svazu nebo členy svazu miniaut, řízených rádiem. Oba svazy jsou rovnoprávnými a suverénními členy nově vytvořené organizace STSČ ( Sdružení technických sportů a činností ) ČSFR. Každý ze svazů, dobrovolně sdružených v této organizaci, si svoji činnost řídí naprosto sám, včetně hospodaření, mezinárodních vztahů apod.

Pro Váš přehled si Vás dovolím seznámit s nejdůležitějšími událostmi minulého roku ve svazu miniaut řízených rádiem.

My – organizátoři a závodníci s RC auty, jsme byli vůbec prvním spolkem v bývalém Svazarmu, který se už 6.ledna 1990 sešel v Městečku n/s. a dohodl se na základních pravidlech. Chceme se stát samostatnou a nezávislou organizací, jejímž hlavním posláním bude soutěžní a rekreační činností s miniauty, řízenými rádiem. Nechceme být nadále v modelářském svazu, nebudeme se dělit na českou a slovenskou sekci, nechceme mít žádnou spojitost s armádou.

7.března 1990 byla prakticky ukončena činnost bývalé automodel.komise při ÚV a mě byly doručeny následující dokumenty. Dopis prezidenta EFRA p.Lindena, ve kterém nás informuje o této evropské organizaci a zároveň nás zve, abychom se i my stali jejími členy.

Druhým dokumentem byla pozvánka na první M-světa družstev v kategorii sport.vozů 1:8, které se mělo konat v NSR. Na oba dopisy jsem odpověděl. Osobně jsem se také začátkem července zúčastnil tohoto M-světa v Turkheimu. Setkal jsem se tam s prezidentem EFRA Van der Lindenem, kterému jsem předal potřebné dokumenty, které po nás požadoval, pro naše přijetí do EFRA. Okamžitě také nechal neoficielně vyhlásit, že Československo se stává dalším členem EFRA.

Tohoto mistrovství se také zúčastnila dvě družstva z ČSFR. Upozornil jsem ale p.Lindena i p.Walthera – prezidenta DMC – že se nejedná o reprezentanty, ale pouze o pozvané hosty z bývalé social.země. Z organizačních i jiných důvodů nebylo možné reprezentanty pověřit.

Mezitím probíhaly soutěže ve všech sekcích podobně, jako v minulých letech. Přesnou organizaci s určením M-ČSFR však měla pouze sekce formule 1:8. Elektry 1:12 i buggy 1:8 se bohužel nedařilo usměrnit tak, aby i v nich se mohlo M-ČSFR uskutečnit.

10.února se ve Zlíně konal ustavující sjezd svazu miniaut řízených rádiem a jeho delegáti se sjednotili na názvu svazu RC – Mini Car Club ČSFR. Na tomto sjezdu byla – kromě jiných – odsouhlasena organizační struktura svazu a žádost o přijetí do nové organizace technických sportů, která v té době ještě nebyla ustavena. Tuto žádost jsem osobně předal tehdejšímu předsedovi ÚV Svazarmu gen.Brychtovi. Ten ji však asi někam založil, protože na ustavujícím sjezdu STSČ – 24.3.1990 ve Zlíně – o nás nepadla ani zmínka. Proto jsem osobně vystoupil na Prezidiu STSČ 10.5. v Praze, se žádostí o začlenění RC-MCC do tohoto sdružení. Členové Prezidia uznali mé argumenty – podpořené předvedením RC auta – a přijali náš svaz do STSČ ČSFR, jako rovnocenného partnera ostatních svazů.

19.5. se konal opět ve Zlíně první sjezd Sdružení klubů RC-MCC, na kterém jsme zvolili Předsednictvo svazu a odsouhlasili finanční výši člen.průkazů a licencí, s ohledem na skutečnost, že si budeme muset na všechno přispívat sami.

5.10. byla sedmým závodem PEJ v Poříčí n/S., ukončena sezóna v sekci formule 1:8. Už tradičně se také konal závěrečný večírek, na kterém byli vyhodnoceni nejlepší závodníci PEJ.

17.11. jsem se v Bruselu zúčastnil zasedání AGM EFRA – Valné hromady - , na které byla ČSFR slavnostně a oficielně přijata za člena této evropské organizace. Co z tohoto členství vyplývá? RC-MCC je jedinou uznávanou organizací ČSFR v EFRA. Prezident RC-MCC – nebo jím pověřený zástupce – mají hlasovací právo s hlasem rozhodujícím, při všech jednáních konaných na AGM, nebo v rámci EFRA. RC-MCC má právo vyhlašovat M-ČSFR ve všech kategoriích RC aut a určovat reprezentanty na závody, pořádané v EFRA ( GP, M-Evropy, M-světa). Dále má právo určovat přidělení mezinárodních licencí.

EFRA je součástí světové organizace IFMAR. V současné době sdružuje 21 evropských zemí. Každoročně vyhlašuje závody M-Evropy a GP pro všechny kategorie – sekce. Každá sekce má svoji řídící komisi, v jejímž čele stojí předseda komise. Pravidelně jednou za rok – v listopadu v Bruselu – se koná AGM (Annual General Meeting) – Valná hromada EFRA, na které se určuje kalendář evropských soutěží ve všech sekcích, řeší se přijetí nových členů, upravují se pravidla apod. Nejdůležitějším „dokladem“ EFRA je Handbook, ve kterém jsou obsaženy veškeré informace a návody pro činnost této evropské organizace. Jeden výtisk Handbooku obdržela i RC-MCC. Nechal jsem jej přeložit z angličtiny a můžete si jej u mě objednat. Cena jednoho Handbooku v češtině je 20,- Kčs.

Závodníci, kteří se zúčastňují závodů EFRA, jsou rozděleni do výkonnostních skupin. Jsou držiteli mezinárodní licence, kterou si každý z nich může zakoupit od EFRA, na základě doporučení národních organizací. Cena této mezinárodní licence je 40 HLG. Dále se musí počítat s tím, že na každém závodě se platí startovné (20,- DM). M-Evropy a M-světa se pak mohou zúčastňovat pouze reprezentanti – držitelé mezinárodních licencí – nominovaní na tyto závody národními svazy. Na tyto nejvyšší soutěže v roce 1991, byly ČSFR přiděleny následující počty závodníků: M-Evropy:

skupina „C“ 1:8 – Holandsko - 2

saloon 1:8 – Sicílie – Itálie - 2

elektry 1:12 – Švédsko - 2

buggy 1:8 – Francie - 2

M-světa: skupina „C“ 1:8 – USA – Texas -1

I když se máme možnost zúčastnit M-Evropy i M-světa ve skupině „C“, tak šance na dobré umístění na těchto závodech jsou takřka nulové.

V kategoriích elektry okruhové 1:12 (v halách) a buggy 1:8, nebyly v ČSFR v r.1990 uskutečněny žádné mistrovské závody a bude proto záležet na tom, jak se domluvíme na uspořádání aspoň jednoho mistrovského závodu na začátku roku, abychom mohli nominovat závodníky na M-Evropy v těchto kategoriích. Vše bude záležet na získání případné finanční dotace pro pořadatele (na zaplacení nejnutnějších výdajů). Termíny a místa těchto závodů Vám oznámím v dalším dopise.

Mimo soutěží, pořádaných EFRA, se můžete pochopitelně zúčastňovat dalších soutěží v zahraničí – na způsob našich veřejných - , počítejte ale s tím, že i na těchto závodech se platí startovné – v průměru asi 20,- DM.

My v ČSFR si zatím pořádání soutěží EFRA nemůžeme dovolit jak z finančních, tak i z technických důvodů. Můžeme prozatím udělat jediné – otevřít se Evropě a pozvat zahraniční závodníky na naše soutěže. Což jsem také v Bruselu udělal. Rozmnožil jsem termíny PEJ a rozdal je účastníkům AGM s tím, že tyto závody jsou open. A můžu Vám sdělit, že o ně byl zájem.

Co pro nás zajímavého ještě vyplývá ze závěrů jednání jednotlivých sekcí v Bruselu:

Sekce saloon 1:8 - ME v Holandsku se zúčastní 120 závodníků

Sekce elektry 1:12 - ME ve Švédsku – 5.-7.4. Staffansforp

Sekce buggy 1:8 - v Thajsku se konalo úspěšné MS, se zastoupením sedmi zemí EFRA

- do finále MS se dostali tři zástupci EFRA, což je velký úspěch

- náš Dr.Tomík se umístil na 73.místě ze 120 účastníků

- ME 1991 se bude konat ve Francii, bude pro 130 závodníků, ČSFR byla přidělena 2 místa

15.12. se ve Zlíně konalo 2.zasedání Předsednictva RC-MCC. Byla odsouhlasena stejná výše příspěvků jako v tomto roce.

Jaké výhody mají členové RC-MCC. Mohou se zdarma zúčastňovat všech akcí, pořádaných RC-MCC. Mohou volit a sami být zvoleni do všech orgánů svazu. Kluby, které se přihlásí do naší organizace, mohou provádět hospodářskou činnost – pokud o to požádají písemně Předsednictvo RC-MCC. Mohou též založit devizové konto u banky. Zahraniční závodníci, kteří se zúčastní závodů pořádaných jejich klubem, zaplatí startovné 20,- DM – toto startovné zůstává v r.1991 pořádajícím klubům.

Předsednictvo se dále usneslo, že RC-MCC nebude v r.1991 požadovat procentuelní část fin.prostředků od sponzorů, získaných jednotlivými kluby. Pro r.1991 Předsednictvo nepožaduje od klubů, provádějících hospodářskou činnost, odvody ze zisku. Kluby jsou ale povinny odvádět vyšší část startovného od závodníků, kteří se neprokáží licencí – mimo startovného zahraničních závodníků. Další – především finanční výhody – budou mít kluby při pořádání akcí v rámci RC-MCC v případě, že získáme finanční příspěvky.

Ještě bych se chtěl vrátit k otázce soutěží, která nás zajímá nejvíce. Celkem bez problémů je sekce formule 1:8. M-ČSFR je zavedeno, způsob určování repre taky, s největší pravděpodobností se zúčastníme obou ME.

Mnohem složitější je situace v elektrách 1:12 a buggy 1:8. Tam dokonce není zájem ani o pořádání jakéhokoliv závodu v r.1991. Navrhuji následující řešení:

Elektry 1:12 - V případě vyřešení finanční otázky, je ochoten RC klub Slavičín uspořádat jednorázové M-ČSFR – v únoru nebo začátkem března. Byly by uskutečněny min. dva závody v jednom dnu, počítání dle PEJ. Každý účastník by mohl mít na každý závod jeden model, omezený počet závodníků – dle data přihlášení k závodu. První dva z tohoto mistrovství by si automaticky zajistili postup na ME ve Švédsku. Prvních dvacet závodníků by také mohlo žádat o zakoupení mezinárodní licence.

Buggy 1:8 - Max. do konce května uspořádat min. jeden závod M-ČSFR. Prosím zájemce o toto uspořádání, aby mě co nejdříve sdělili, za jakých podmínek jsou ochotni tento závod uskutečnit. Pomůžu osobně při jeho organizaci. Z tohoto mistrovství bude moci pouze jeden se zúčastnit ME v Evry ve Francii. Druhé místo jsem přidělil Dr.Tomíkovi, který je naším sponzorem pro rok 1991 a zároveň zástupcem sekce buggy v EFRA. Ostatní výhody podobné jako v sekci elektry 1:12.

V závěru mi dovolte popřát Vám a Vašim rodinám v novém roce hlavně dobré zdraví. To je základem k tomu, abyste si v plné síle mohli vyřešit své osobní záležitosti. V případě, že Vám zbude ještě nějaký čas, finance a hlavně láska k našemu sportu, tak přeji Vám i sobě, by nás bylo co nejvíce, abychom se znovu rádi setkávali na závodech.

Obrázek v galerii
DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
smartwear.sk
Víťa Černík fotograf
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno. Bude potřeba píchat branky, tak přijďte trošku dříve.( kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili dřív píchá.)
- Jiří Groch -


04.10.2019 - POZOR !!! Závod MJS Cup se s ohledem na počasí posunuje na neděli 6.10.2019 !!! Díky za pochopení.
- Marek Sova -


06.09.2019 - Pozor. Závod MJS Cup se přesouvá že soboty na neděli s ohledem na vývoj počasí.
- Igor Vlahovič -


18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport